Emblem

SHIVAJI    EDUCATION   SOCIETY’S

SHIVAJI ARTS & COMMERCE COLLEGE, BAAD, KARWAR (U.K.)

      ²ªÁf PÀ¯Á ªÀÄvÀÄÛ ªÁtÂdå PÁ¯ÉÃdÄ,¨ÁqÀ, PÁgÀªÁgÀ (G.PÀ.)-581304

NAAC Re-accredited "B" Grade

E-Mail: shivajikwr@rediffmail.com College Code: 7203 Ph.No.08382, 225241
Contact Us
Get in Touch With Us
Address : Shivaji Arts, Commerce and BCA College,
Nandangadda, Baad Karwar,
Uttar Kannada, Karnataka 581304.
Phone No. : 08382-225241
Email-ID : shivajikwr@rediffmail.com
| Shivaji Education Society's
Shivaji Arts, Commerce & BCA College
Message Us
 
     
| Shivaji Education Society's
Shivaji Arts, Commerce & BCA College.
About Us

 
 

©Shivaji Arts, Commerce & BCA College, Baad, Karwar.
Designed & Developed By  ShaikhSDF