Emblem

SHIVAJI    EDUCATION   SOCIETY’S

SHIVAJI ARTS & COMMERCE COLLEGE, BAAD, KARWAR (U.K.)

      ²ªÁf PÀ¯Á ªÀÄvÀÄÛ ªÁtÂdå PÁ¯ÉÃdÄ,¨ÁqÀ, PÁgÀªÁgÀ (G.PÀ.)-581304

NAAC Re-accredited "B" Grade

E-Mail: shivajikwr@rediffmail.com College Code: 7203 Ph.No.08382, 225241
GOVERNING COUNCIL
Shri. B. B. Rane
President
Shri Vidyadhar S. Savant
Vice - President
Shri Vasant Purushottam Gaonkar
Secretary
Shri Gopinath R. Naik
Treasurer
Shri Devidas S. Naik
Asst. Secretary
Shri N. N. Rane
Member
Shri Harishchandra R. Naik
Member
Shri Mohan Bhanu Naik
Member
Shri Neelakant Ram Naik
Member
Shri Ramesh R. Naik
Member
Shri Sadashiv Babaji Naik
Member
Dr. Surendra Vithal Savant
Member
 
| Shivaji Education Society's
Shivaji Arts, Commerce & BCA College.
About Us

 
 

©Shivaji Arts, Commerce & BCA College, Baad, Karwar.
Designed & Developed By  ShaikhSDF