Emblem

SHIVAJI    EDUCATION   SOCIETY’S

SHIVAJI ARTS & COMMERCE COLLEGE, BAAD, KARWAR (U.K.)

      ²ªÁf PÀ¯Á ªÀÄvÀÄÛ ªÁtÂdå PÁ¯ÉÃdÄ,¨ÁqÀ, PÁgÀªÁgÀ (G.PÀ.)-581304

NAAC Re-accredited "B" Grade

E-Mail: shivajikwr@rediffmail.com College Code: 7203 Ph.No.08382, 225241
   
Name : Dr. Anuradha M. Naik
Designation : Principal
Qualification : MA PhD SLET
Department : Political Science
Experience : 33 Years
Contact No. : 9113816670
Email Id : naikanu2010@rediffmail.com
   
Name : Jeevana K. Nayak
Designation : Associate Prof.
Qualification : MA Mphil
Department : English
Experience : 33 Years
Contact No. : 9448522730
Email Id : njeevana2012@rediffmail.com
   
Name : J. M. Rane
Designation : Asso. Prof.
Qualification : MA Mphil
Department : History
Experience : 28 years
Contact No. : 9449947816
Email Id : jawaharrane@gmail.com
   
Name : Dr. Bharti H. Dodamani
Designation : Asst. Prof.
Qualification : M.A.Phd
Department : Hindi
Experience : 10 Years
Contact No. : 9844528999
Email Id : dr.bharti48@gmail.com
   
Name : Shri. T. N. Harikantra
Designation : Physical Education Director
Qualification : Bsc MPED
Department : Arts|BCA|Commerce
Experience : 17 Years
Contact No. : 9008447294
Email Id : taranathharikantra45@gmail.com
   
Name : Smt. Bhagyashree naik
Designation : Guest Lecturer
Qualification : MCOM
Department : Commerce
Experience : 8 Years
Contact No. : 8050431687
Email Id : naikbhagyashri87@gmail.com
   
Name : Smt. Sapna Naik
Designation : Guest Lecturer
Qualification : MCOM
Department : Commerce
Experience : 8 Years
Contact No. : 7760480675
Email Id : Sapnanaik121@gmail.com
   
Name : Pratyaksha Siddarkar
Designation : Lecturer
Qualification : B.E(E & C), Mtech(IT)
Department : BCA
Experience : 11 years
Contact No. : 9663457945
Email Id : s_prati83@rediffmail.com
   
Name : Naushin Mulla
Designation : Lecturer
Qualification : MCA
Department : BCA
Experience : 5 years
Contact No. : 8971359917
Email Id :
   
Name : Merlin Anthor
Designation : Lecturer
Qualification : MCA
Department : BCA
Experience : 5 years
Contact No. : 8277637604
Email Id :
   
Name : Maithili Karve
Designation : Lecturer
Qualification : BE
Department : BCA
Experience : 1 year
Contact No. : 9480594224
Email Id :
   
Name : Padmashri Naik
Designation : Lecturer
Qualification : MCA
Department : Commerce
Experience : 1 year
Contact No. : 8317391593
Email Id :
   
Name : K. B. Naik
Designation : Lecturer
Qualification : MCOM, LLB
Department : Commerce
Experience : 15 years
Contact No. : 0
Email Id :
   
Name : Sanjay Shetty
Designation : Lecturer
Qualification : MCOM,NET
Department : Commerce
Experience : 5 years
Contact No. : 0
Email Id :
   
Name : Maheshwari Naik
Designation : Lecturer
Qualification : MA,NET
Department : Kannada
Experience : 4 years
Contact No. : 0
Email Id :
   
Name : Mahima Pednekar
Designation : Lecturer
Qualification : MA,NET
Department : Commerce
Experience : 4 years
Contact No. : 0
Email Id :
 
| Shivaji Education Society's
Shivaji Arts, Commerce & BCA College.
About Us

 
 

©Shivaji Arts, Commerce & BCA College, Baad, Karwar.
Designed & Developed By  ShaikhSDF